Problém alkoholu za volantem pomůže řešit jen společné úsilí

29.3.2010 Udržitelnost a odpovědnost

Diskuse se zúčastnili zástupci státního sektoru, například senátor Parlamentu ČR Jiří Žák, člen Parlamentu Polské republiky a zástupce předsedy parlamentního výboru pro bezpečnost v dopravě Michal Szczerba, ředitel dopravní policie ČR Leoš Tržil. Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky reprezentoval ředitel Kamil Kalina. Odbornými názory přispěli také odborníci z neziskového sektoru. Ze Slovenska přijala pozvání vedoucí projektu BECEP Ministerstva dopravy SR Tatjana Kelcová, české Centrum dopravního výzkumu zastupoval ředitel Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Jindřich Frič. Mezi odborníky zasedli také lékaři, konkrétně děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze Tomáš Zima, a odborník v oblasti elektronického zdravotnictví Pavel Kubů. Komerční sektor zastupoval Gabor Garamszegi, evropský ředitel firemních vztahů SABMiller, jedné z největších světových pivovarnických společností.

Současná legislativa v Evropě

Evropská komise doporučila všem členským zemím EU, aby přijaly maximální povolené množství alkoholu v krvi v maximální výši 0,5 mg/ml. Evropská unie tak nestanovila jednotný limit alkoholu v krvi řidičů, ale pouze vyzývá členské státy, aby povolenou hladinu alkoholu v krvi snižovaly, zejména pokud u nich platí limit 0,8 ‰. Ve většině zemí EU je tak maximální povolené množství alkoholu stanoveno hodnotou 0,5 ‰, některé země přijaly další omezení pro určité kategorie řidičů (mladiství řidiči, noví držitelé řidičského oprávnění, řidiči hromadné dopravy osob apod.).

Postačí represe a nulová tolerance?

Jindřich Frič, ředitel Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Centra dopravního výzkumu ČR, uvedl statistiky: Více než 20 % českých řidičů během uplynulých tří let zažilo jednou nebo vícekrát zkoušku na přítomnost alkoholu v krvi. Tento podíl je v mezinárodním kontextu spíše podprůměrný, kontrola dodržování limitu není tak rozsáhlá jako například ve Finsku, kde bylo testováno téměř 65 % řidičů, z toho více než polovina opakovaně. Přísnější tresty za porušení stávajícího limitu si v našich výzkumech přeje přes 90 % dotázaných Čechů.“

V roce 2001 si EU stanovila cíl snížit počet usmrcených v silničním provozu do roku 2010 o polovinu hodnoty z roku 2001. „V letech 2001–2007 přispěly ke splnění tohoto cíle nejvíce Francie, Portugalsko a Lucembursko. Pokud bude tento vývoj pokračovat i v dalších letech, splní tyto státy cíl EU ještě před rokem 2010. Mezi další úspěšné země patří Belgie, Německo a Švýcarsko, kde může být cíl EU splněn do roku 2013. Česká republika je ve skupině zemí, kde se odhaduje posun termínu o více než 10 let,“ říká Jindřich Frič. Všechny tři státy s nejlepšími výsledky mají přitom povoleno 0,5 ‰.

Z 25 členských zemí Evropské unie není povolen alkohol v krvi při řízení ve čtyřech zemích, většinou z bývalého tzv. východního bloku (Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko). Zároveň v Polsku, kde je povoleno 0,2 ‰, za posledních cca 20 let počty nehod způsobených vlivem alkoholu i počty osob při nich usmrcených či zraněných poklesly asi o polovinu. To ukazuje, že tzv. nulová tolerance není sama o sobě jediným prostředkem v boji proti alkoholu za volantem, ale je zde více účinných faktorů, na které je potřeba se zaměřit a více s nimi pracovat.

Michal Szcerba z polského parlamentního výboru pro bezpečnost v dopravě to podpořil zkušenostmi od našich sousedů: „Spolupracujeme se Státním úřadem pro prevenci problémů spojených s alkoholem, Státním výborem pro bezpečnost silničního provozu, Sdružením abstinentů v dopravním sektoru a zástupci komerčního sektoru. Stejně důležité jsou i sociální kampaně a samozřejmě i silniční kontroly. Ke snížení počtu dopravních nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu přispěla spolupráce mnoha subjektů, které působí v různých prostředích.“

Kdo a jak má proti alkoholu za volantem spolupracovat

Jiří Richter, výkonný ředitel SANANIM, o.s., které je největší nestátní organizací v ČR poskytující služby v oblasti prevence a léčby závislostí včetně alkoholismu, to vidí jasně: „Jako klíčovou vidím spolupráci s veřejnými i komerčními subjekty. Nerad bych je však pasoval jen do role zdrojů financí. Potřebujeme rovnocenné partnery, schopné dohlédnout a působit tam, kam zraky a nitky jedné české neziskovky nesahají – pod pokličku dopravních výzkumů, pod povrch společenské odpovědnosti producentů alkoholu a v neposlední řadě mezi řádky českých i evropských alkoholových politik a směrnic.“

Gabor Garamszegi reprezentující pivovarníky ze společnosti SABMiller, vlastníka Plzeňského Prazdroje, se jednoznačně přihlásil k tomu, aby se pivovary angažovaly v řešení problematiky nezodpovědné konzumace piva, v České republice především. „Potírání nezodpovědné konzumace alkoholu je správná věc a dává i jasný obchodní smysl. Pivovary nejen prodávají pivo, ale budují reputaci svých značek. Špatné nakládání s produkty těchto značek nimi by poškozovalo jejich jméno a hodnotu. Konkrétně SABMiller a zde v ČR Plzeňský Prazdroj mohou účinně přispět: máme spoustu zkušeností a dovedností a širokou sféru vlivu, který můžeme uplatňovat prostřednictvím dodavatelského řetězce a spotřebitelské základny. Zároveň sami propagujeme naše značky odpovědným způsobem a v neposlední řadě věříme, že i naši zaměstnanci by měli být vyslanci odpovědné konzumace ve svém okolí. Jako jeden ze světových pivovarských lídrů chceme být příkladem našemu odvětví i v této oblasti,“ prohlásil.

Tatjana Kelcová, z odboru BECEP, slovenské obdoby českého BESIPu, pozitivně hodnotila dosavadní dobrou spolupráci s Pivovary Topvar a s velkými pojišťovnami. „Největším přínosem by však mohlo být spojení více subjektů – nejen výrobců alkoholických nápojů a distributorů. Podpora by měla přicházet zejména z politické roviny,“ doplnila.

Jindřich Frič z CDV zmínil význam role spolujezdce – např. pokud je jím žena, pak je u řidiče nižší pravděpodobnost konzumace alkoholu před jízdou.

Podle účastníků diskuse by dalšími partnery pro řešení problematiky alkoholu za volantem mohly být také pojišťovny, zdravotnická zařízení i výrobci vozidel, protože jako účinný prostředek je dnes vnímán alkoholový zámek v automobilech.

Společné projekty, které už fungují

Během setkání se také prezentovaly výsledky unikátní služby, která přes SMS, wap nebo internet orientačně informuje především řidiče o aktuální hladině alkoholu v krvi a zároveň čase, kdy se dostane na nulu. Tato služba inspirovaná finským předchůdcem funguje v České republice (pod názvem Promile INFO), dále na Slovensku a v Polsku. Je ukázkovou formou úspěšné spolupráce neziskových organizací a příslušných pivovarů společnosti SABMiller, které se zasluhují zejména o masovou propagaci služby mezi konzumenty piva.

Pro více informací:
Josef Šedivý
, občanské sdružení SANANIM
e-mail:
tel: +420 602 311 799

Jiří Mareček, tiskový mluvčí, Plzeňský Prazdroj, a.s.
e-mail:
tel: 724 617 219

Občanské sdružení SANANIM
Občanské sdružení SANANIM je v ČR jedním z nejstarších (založeno r. 1990) a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče, léčby a resocializace závislých na nealkoholových drogách. V současné době provozuje jedenáct hlavních zařízení – Terénní programy, Kontaktní centrum, Specializované ambulantní služby CADAS, Denní stacionář, terapeutické komunity Karlov a Němčice, Doléčovací centrum s chráněnými byty
a chráněnou dílnou, Drogové informační centrum, Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem, Pracovní a sociální agenturu, Poradnu pro rodiče – a poskytuje řadu rozšiřujících a doplňujících projektů či programů. Mezi nejvýznamnější patří telematické poradenské a informační služby (Drogová poradna, Promile INFO, Alkotest aj.), Romský terénní program a Program pro matky s dětmi. Další projekty se zaměřují zejména na oblast vzdělávání, primární prevence, publikační činnost a zahraniční spolupráci.

Plzeňský Prazdroj jako odpovědný výrobce piva
Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. se aktivně podílí na prevenci negativních důsledků nadměrné nebo nevhodné konzumace alkoholu a pomáhá prosazovat odpovědný přístup ke konzumaci alkoholu, ať už samostatně nebo v rámci
Iniciativy zodpovědných pivovarů. S celkovým prodejem 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2008 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Plzeňský Prazdroj je členem skupiny SABMiller plc, jedné z největších světových pivovarnických společností.

Praha