Čerpáme z historie, opíráme se o tradici

Zkoumáme minulost, abychom se co nejlépe orientovali v budoucnosti. A pečujeme o důležité dokumenty tak, aby zůstaly zachovány pro budoucí generace.

Péče o historický odkaz společnosti

Od dob založení pivovaru střádáme v depozitářích archivu bohatství, které do něj průběžně ukládali plzeňští právovárečníci – zakladatelé Měšťanského pivovaru v Plzni, jehož je dnešní pivovar pokračovatelem – a jejich pokračovatelé. Jedním z důležitých úkolů archivu je pečovat o historický odkaz naší společnosti a udržovat jej stále živý.

O soukromém archivu Plzeňského Prazdroje

Archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj se sídlem v Plzni je spolu s Pivovarským muzeem v Plzni součástí oddělení historických sbírek Plzeňského Prazdroje. Patří k jednomu z jedenácti soukromých akreditovaných archivů v České republice. Akreditaci od Ministerstva vnitra ČR (podle § 57 zákona o archivnictví č. 499/2004Sb.) získal v roce 2009. Jako jediný ze soukromých archivů je zaměřen na pivovarnictví. Jádrem je fond Měšťanského pivovaru v Plzni. První zmínky o registratuře, tedy kancelářské skříni pro ukládání dokumentů, najdeme již na prvních stránkách nejstarší knihy zápisů ze zasedání správní rady z let 1843 – 1851. V současnosti je v archivu uloženo téměř 1 000 běžných metrů dokumentace zahrnující nejen historickou a technickou spisovnu či osobní a právní agendu, ale také archiválie, které jsou rozčleněné do 117 fondů a sbírek. Dokumenty pokrývají období od poloviny 19. století, nejmladší pocházejí z roku 2022.

 

Organizace archivu

Veškeré archiválie obsažené v archivu jsou uspořádány do archivních fondů podle místa, ke kterému se váží. Nejdůležitější, tzv. kmenovými, jsou fondy původního Měšťanského pivovaru v Plzni a dalších, mimo jiné Prvního plzeňského akciového pivovaru (dnes Gambrinus), Plzeňského společenského pivovaru Prior, Českého plzeňského pivovaru Světovar a samozřejmě i pivovarů Plzeňský Prazdroj či Velké Popovice nebo Nošovice.

Další početnou skupinu tvoří archivní fondy malých pivovarů od Aše až po Železnou Rudu, zastoupeny jsou i fondy zájmových sdružení a odborových organizací. Cenné dokumenty jsou zařazeny ve Sbírce fotografií a ve Sbírce dokumentace.

V roce 2009 byl k archivu připojen tzv. „technický archiv“. Jeho obsah tvoří technická dokumentace ke všem objektům dnešní akciové společnosti Plzeňský Prazdroj. Rozsah dokumentace je zhruba 220 běžných metrů. Součástí jsou i plány budov či strojního zařízení z 80. let 19. století.

Současnost se velmi rychle stává minulostí…

Kromě péče o nashromážděné historické dědictví dbáme zejména na podchycení současnosti sbíráním soudobé dokumentace. Neméně usilovně sbíráme i dokumenty a „poklady“ z dob minulých, a to jak pro archivní, tak i muzejní fondy a sbírky.

Náš tým tvoří „parta“ nadšených archivářek i kolegyň věnujících se převážně digitalizaci a předarchivní péči. Společně pečujeme o archivní dědictví české pivní kultury: uchováváme, evidujeme, digitalizujeme, poznáváme, zpřístupňujeme.

Nedílnou součástí archivu je velmi dobře vybavené digitalizační pracoviště, jehož základ tvoří velký knižní skener A1 a dále malé stolní skenery pro dokumenty od velikosti A4, A3 až po tzv. „projížděcí“ skener.

Spolupracujeme s odbornou i laickou veřejností. Součástí naší práce jsou také tvořivé činnosti spojené s návštěvnickými trasami naší společnosti v Plzni, Velkých Popovicích i Nošovicích, výstavami anebo třeba publikační činností.

Od roku 2012 je archiv spojen s odbornou částí Pivovarského muzea v Plzni jako oddělení historických sbírek. Tuto část muzea tvoří evidenční pracoviště, konzervátorská dílna a rozsáhlé depozitáře se sbírkovým fondem čítající více než 90 000 evidovaných sbírkových předmětů z oblasti tuzemského i zahraničního pivovarnictví.

Rozsáhlá spisovna naší společnosti byla na přelomu roku 2020 a 2021 (listopad–leden) outsorcována a je spravována komerční spisovnou. Vlastníkem dokumentace zůstává i nadále Plzeňský Prazdroj, a.s., dokumenty s trvalou hodnotou jsou předávány do naše archivu.

Dej Bůh štěstí!

Výroční zpráva Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 2023