PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ „COOKIES“

Vítejte na stránkách společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Internetové stránky na doméně prazdroj.cz (dále jen „internetové stránky“) provozuje společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227, IČ: 453 57 366, se sídlem Plzeň, U Prazdroje 64/7, PSČ 301 00. Veškeré odkazy na „naše“, „nás“ anebo „my“ jsou odkazy na společnost Plzeňský Prazdroj, a. s.

1. Podmínky užití

Veškerý obsah zveřejněný na internetových stránkách je chráněn autorským právem (c) 2013 společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. je rovněž v souladu s autorských právem pořizovatel databází zveřejněných na internetových stránkách. Všechna práva vyhrazena.

Vstupem na internetové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami (dále jen „podmínky“) a zásadami ochrany soukromí a používání souborů „cookies“. Předtím, než začnete internetové stránky používat, si, prosím, přečtěte tyto podmínky.
NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI, OPUSŤTE PROSÍM OKAMŽITĚ TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

2. Minimální věk

Do některých sekcí internetových stránek nemáte mít přístup, jste-li, v souladu s platným právním řádem České republiky, mladší 18 let nebo jste-li pod hranicí zákonného minimálního věku pro koupi alkoholu v dané zemi, státu, provincii nebo na území, z něhož si internetové stránky prohlížíte. Spadáte-li do této kategorie, můžete porušovat zákony nebo jiné právní předpisy platné v zemi, v níž se zdržujete nebo z níž se připojujete, a měli byste tyto sekce okamžitě opustit. Před jejich zpřístupněním budete vyzváni, abyste potvrdili svůj věk.

3. Zakázané užití

Souhlasíte s tím, že nebudete používat internetové stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který porušuje jakýkoli místní, státní, národní, cizí nebo mezinárodní zákon, nařízení, směrnici, právní normu, mezinárodní smlouvu nebo jiný právní předpis.

4. Zřeknutí se obsahu

Internetové stránky se poskytují „tak, jak jsou“. Užívání internetových stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na internetových stránkách je na Vaše vlastní riziko. V rozsahu přípustném platným právním řádem tímto výslovně vylučujeme jakákoli prohlášení, podmínky nebo záruky ohledně prodejnosti, uspokojivé kvality, způsobilosti k danému účelu nebo rozumné pečlivosti a zručnosti, které by jinak mohly být zahrnuty nebo začleněny do těchto podmínek, ať už na základě zákona nebo jinak.

Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za:

  • přesnost ani úplnost materiálu zveřejněného na internetových stránkách;
  • dostupnost internetových stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;
  • kompatibilitu internetových stránek s vaším počítačovým systémem a softwarem;
  • to, že internetové stránky nejsou infikovány virem.

5. Vyloučení a omezení naší odpovědnosti

V rozsahu přípustném platným právním řádem neneseme odpovědnost za žádnou škodu, zejména pak, nikoliv však výlučně, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje žádného druhu (včetně nákladů na právní zastoupení, náklady na znalce nebo jiné náklady), které mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k internetovým stránkám nebo s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými.

Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli internetových stránek, námi nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s internetovými stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných do internetových stránek. Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli, a která mohla být způsobena Vaším používáním nebo pokusem o použití internetových stránek nebo jakéhokoliv obsahu na nich zveřejněného.

6. Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu internetových stránek (zejména pak ve vztahu k ochranným známkám, obrázkům a logům) buď vlastníme, anebo používáme na základě licence a jsou nám vyhrazena. Nezískáváte žádná práva k obsahu internetových stránek kromě omezeného práva je užívat v souladu s podmínkami.

7. Používání internetových stránek

Můžete používat internetové stránky v souladu s podmínkami a můžete je tisknout nebo z nich stahovat informace pro Vaše osobní, nekomerční užití.

Nejste oprávněni:

  • propojovat internetové stránky jakýmkoliv způsobem s žádnou jinou internetovou stránkou ani vybírat do rámečku žádnou jejich část bez našeho předchozího souhlasu;
  • neoprávněně vniknout do internetových stránek, používat internetové stránky k šíření počítačových virů nebo je používat k protiprávním účelům; ani
  • zkreslovat či upravovat obsah, který kopírujete z internetových stránek, ani používat tento obsah bez zveřejnění informace o autorském právu či jiných majetkových právech, která používáme v souvislosti s tímto obsahem, a to stejným způsobem a formou, jak se používají na internetových stránkách.

V případě porušení podmínek Vám můžeme dočasně přerušit nebo zablokovat přístup k internetovým stránkám a současně odpovídáte za veškerou škodu, která nám v této souvislosti vznikne.

8. Hyperlinky

Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytnuty pro Vaši potřebu. Nepodporujeme ani neschvalujeme takto odkazované internetové stránky ani jejich provozovatele, ani je průběžně nemonitorujeme. Jejich používání, prohlížení a stahování je tak na Vaše vlastní riziko a neneseme za něj žádnou odpovědnost.

9. Změny

Můžeme doplňovat, upravovat aktualizovat nebo ukončit provozování internetových stránek nebo jakéhokoli obsahu, který je na nich zveřejněn, bez předchozího upozornění. Současně můžeme průběžně tyto podmínky měnit. Doporučujeme Vám proto se s obsahem podmínek pravidelně seznamovat a nesouhlasíte-li s jejich aktuálním zněním, okamžitě prosím internetové stránky opusťte.

10. Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů „cookies“

10.1. Všeobecné informace

Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Naše webové stránky můžete za normálních okolností navštěvovat bez nutnosti nám poskytovat jakékoliv osobní údaje. V některých případech Vás však můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů ke konkrétnímu účelu, například proto, abychom Vám mohli zaslat požadované informace. V takovém případě pak budeme vždy potřebovat Váš souhlas, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat, a zavazujeme se, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat způsobem, za podmínek a v souladu se zásadami uvedenými v čl. 10.2. níže.

10.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním příslušného registračního formuláře, případně přihlášením se prostřednictvím aplikace Facebook, poskytnete společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. , IČO: 45357366, se sídlem Plzeň, U Prazdroje 64/7, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 227 (dále jen „Správce“ ) ke zpracování své osobní údaje (v rozsahu: datum narození, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, profilová fotografie z aplikace Facebook), a to pro propagační a marketingové účely Správce, zejm. pro propagaci, nabízení produktů a služeb Správce, včetně zasílání informací o Správcem pořádaných akcích, soutěžích, hrách a jiných aktivitách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy výhradně s Vaším souhlasem.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „Zákon“) bychom Vám tímto chtěli poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů Správcem:

Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně v elektronické formě sám, anebo prostřednictvím zpracovatele (seznam zpracovatelů najdete zde). Osobní údaje mohou být zpracovávány v jiném členském státě Evropské unie a ve Spojených státech amerických. Zpracování osobních údajů ve Spojených státech amerických bude vždy provedeno ve shodě s programem Safe Harbor Ministerstva obchodu Spojených států amerických.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od chvíle, kdy jste nám je poskytli, a ujišťujeme Vás, že nebudou zpřístupněny jiným osobám než jejich zpracovateli.

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění administrativní pracovníci.

Máte právo na poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů, o účelu a povaze jejich zpracování a o příjemcích Vašich osobních údajů. Současně máte právo požadovat aktualizaci nebo výmaz Vašich osobních údajů z naší databáze. Pro tyto účely prosím využijte e-mailovou adresu . Prosíme o pochopení, že aktualizace či výmaz údajů může nějakou dobu trvat.

V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života, nebo v rozporu se Zákonem, zejm. jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, anebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav, zejm. můžete požadovat provedení blokace, opravy, doplnění či likvidaci osobních těchto osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, bude Správce, resp. zpracovatel, povinen neprodleně odstranit závadný stav. Nevyhoví-li Správce nebo zpracovatel Vaší oprávněné žádosti, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se Zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Zpracovávání osobních údajů osob, které nedovršily minimální věk

Internetové stránky nejsou určeny osobám, které ještě nedovršily minimální věk dle čl. 2 výše. Naším záměrem proto není zpracovávat osobní údaje žádných osob, které ještě tohoto minimálního věku nedosáhly. Proto jakmile zjistíme, že nám byly poskytnuty osobní údaje jakékoli osoby před dosáhnutím minimálního věku, tyto údaje odstraníme.

10.4. Využití osobních údajů pro marketingové účely třetích stran

Za žádných okolností nebudeme předávat, převádět ani poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám k jejich marketingovým účelům.

10.5. Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění administrativní pracovníci. Pokud jste nám poskytli osobní údaje a přejete si tyto údaje z našich záznamů vymazat nebo tyto údaje aktualizovat, kontaktujte prosím vedoucího právního oddělení Tomáše Krčila,  Prosíme o pochopení, že aktualizace či výmaz údajů může nějakou dobu trvat.

Na výše uvedeného manažera e-komunikace se také můžete obrátit v případě dotazů ohledně bezpečnosti osobních údajů.

10.6. Soubory „cookies“

Na těchto internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které internetové stránky ve Vašem zařízení vytvoří v momentě, kdy na ní vstoupíte. Jsou vytvořeny proto, že navštívená stránka nemá žádnou vlastní paměť a soubory „cookies“
umožňují Vašemu zařízení si pamatovat, že jste již stránku v minulosti navštívil a zároveň mu umožní si mimo jiné pamatovat i Vaše nastavení, díky čemu se nemusíte neustále přihlašovat.

„Cookies“ nejsou virusy. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle internetové stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení. Námi užívané soubory „cookies“ jsou pouze dočasné a z Vašeho zařízení se samy vymažou po zavření internetového prohlížeče. Soubory „cookies“ není možné spojit s konkrétním uživatelem.

Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto internetových stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům. „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části těchto internetových stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na internetové stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení internetových stránek dle Vašich potřeb, tedy kupř. pro to, aby se Vám internetové stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto internetové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.

Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

11. Rozhodné právo a výklad

Stane-li se některé z ustanovení podmínek neplatným, nezákonným nebo jinak nevymahatelným, případně bude-li zrušeno, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost jejich zbylých ustanovení.

Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. Jakékoliv spory z podmínek vyplývající či se jich týkající bude řešit věcně a místně příslušný soud v České republice.

V Plzni dne 1. 4. 2013