PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ „COOKIES“

Vítejte na stránkách společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.. Internetové stránky na doméně [prazdroj.cz] (dále jen „Internetové Stránky“) provozuje společnost [Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ: 453 57 366, se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 227 (dále jen „Společnost“). Veškeré odkazy na „naše“, „nás“ anebo „my“ jsou odkazy na Společnost.

Podmínky užití
Veškerý obsah zveřejněný na Internetových Stránkách je chráněn autorským právem Společnosti. Společnost je rovněž v souladu s autorských právem pořizovatel databází zveřejněných na Internetových Stránkách. Všechna práva vyhrazena.

Vstupem na Internetové Stránky souhlasíte s těmito podmínkami užití Internetových Stránek a zásadami ochrany soukromí a používání souborů „cookies“ (dále jen „podmínky“). Předtím, než začnete Internetové Stránky používat, si prosím přečtěte tyto podmínky.

NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI, OPUSŤTE PROSÍM OKAMŽITĚ TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

2. Minimální věk
Do některých sekcí Internetových Stránek nemáte mít v souladu s platným právním řádem České republiky přístup, jste-li mladší 18 let nebo jste-li pod hranicí zákonného minimálního věku pro koupi alkoholu v dané zemi, provincii, státu nebo na území, z něhož si Internetové Stránky prohlížíte. Spadáte-li do této kategorie, můžete porušovat zákony nebo jiné právní předpisy platné v zemi, v níž se zdržujete nebo z níž se připojujete, a měli byste dotčené sekce okamžitě opustit. Před jejich zpřístupněním budete vyzváni, abyste potvrdili svůj věk.

3. Zakázané užití
Souhlasíte s tím, že nebudete používat Internetové Stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který porušuje jakýkoli místní, státní, národní, cizí nebo mezinárodní zákon, nařízení, směrnici, právní normu, mezinárodní smlouvu nebo jiný právní předpis.

4. Zřeknutí se obsahu
Internetové Stránky se poskytují „tak, jak jsou“. Užívání Internetových Stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na Internetových Stránkách je na Vaše vlastní riziko. V rozsahu přípustném platným právním řádem tímto výslovně vylučujeme jakákoli prohlášení, podmínky nebo záruky ohledně prodejnosti, uspokojivé kvality, způsobilosti k danému účelu nebo rozumné pečlivosti a zručnosti, které by jinak mohly být zahrnuty nebo začleněny do těchto podmínek, ať už na základě zákona nebo jinak.
Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za:
přesnost nebo úplnost materiálu zveřejněného na Internetových Stránkách;
dostupnost Internetových Stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;
kompatibilitu Internetových Stránek s Vaším počítačovým systémem a softwarem;
to, že Internetové Stránky nejsou infikovány virem.

5. Vyloučení a omezení naší odpovědnosti
V rozsahu přípustném platným právním řádem neneseme odpovědnost za žádnou škodu, zejména pak, nikoliv však výlučně, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje žádného druhu (včetně nákladů na právní zastoupení, náklady na znalce nebo jiné náklady), které mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k Internetovým Stránkám nebo s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými.
Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli Internetových Stránek, námi nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s Internetovými Stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných na Internetové Stránky. Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli, a která mohla být způsobena Vaším používáním nebo pokusem o použití Internetových Stránek nebo jakéhokoliv obsahu na nich zveřejněného.

6. Duševní vlastnictví
Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu Internetových Stránek (zejména pak ve vztahu k ochranným známkám, obrázkům a logům) buď vlastníme, anebo používáme na základě licence a jsou nám vyhrazena. Nezískáváte žádná práva k obsahu Internetových Stránek kromě omezeného práva je užívat v souladu s podmínkami.

7. Používání Internetových Stránek
Můžete používat Internetové Stránky v souladu s podmínkami a můžete je tisknout nebo z nich stahovat informace pro Vaše osobní, nekomerční užití.
Nejste oprávněni:
propojovat Internetové Stránky jakýmkoliv způsobem s žádnou jinou internetovou stránkou ani vybírat do rámečku žádnou jejich část bez našeho předchozího souhlasu;
neoprávněně vniknout do Internetových Stránek, používat Internetové Stránky k šíření počítačových virů nebo je používat k protiprávním účelům; ani
zkreslovat či upravovat obsah, který kopírujete z Internetových Stránek, ani používat tento obsah bez zveřejnění informace o autorském právu či jiných majetkových právech, která používáme v souvislosti s tímto obsahem, a to stejným způsobem a formou, jak se používají na Internetových Stránkách.
V případě porušení podmínek Vám můžeme dočasně přerušit nebo zablokovat přístup k Internetovým Stránkám a současně odpovídáte za veškerou škodu, která nám v této souvislosti vznikne.

8. Hyperlinky
Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytnuty pro Vaši potřebu. Nepodporujeme ani neschvalujeme takto odkazované internetové stránky ani jejich provozovatele, ani je průběžně nemonitorujeme. Jejich používání, prohlížení a stahování je tak na Vaše vlastní riziko a neneseme za něj žádnou odpovědnost.

9. Změny
Můžeme doplňovat, upravovat aktualizovat nebo ukončit provozování Internetových Stránek nebo jakéhokoli obsahu, který je na nich zveřejněn, bez předchozího upozornění. Současně můžeme průběžně měnit tyto podmínky. Doporučujeme Vám proto se s obsahem podmínek pravidelně seznamovat a nesouhlasíte-li s jejich aktuálním zněním, okamžitě prosím Internetové Stránky opusťte.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Všeobecné informace, shromažďování a využití osobních údajů
Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Naše webové stránky můžete za běžných okolností navštěvovat bez udávání jakýchkoliv osobních údajů s výjimkou oznámení Vašeho věku a země, ze které se připojujete. Tyto údaje jsou důležité pro dodržení povinností stanovených zákonem České republiky, neboť na těchto stránkách jsou propagovány a prodávány alkoholické nápoje. Zpracovávat budeme i Vaši IP adresu.
Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo nám poskytujete pro účely navázání kontaktu s Vámi a zpracování Vašeho požadavku. V závislosti od obsahu Vašeho dotazu nebo požadavky, můžou být právním základem zpracování osobních údajů opatření přijatá před uzavřením smlouvy na Vaši žádost nebo oprávněný zájem Společnosti spočívající zejména v zabezpečení možnosti reagovat na Váš podnět.
V některých případech Vás však můžeme požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, například proto, abyste mohli na naší stránce registrovat a vytvořit si uživatelské konto.
Za tímto účelem se prosím seznamte s níže uvedenými informacemi a souhlasem se zpracováním osobních údajů, pokud si přejete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje za podmínek zde uvedených.
Detailnější informace o zpracování osobních údajů v naší Společnosti se můžete dozvědět v naší Privacy Policy.

10.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře, případně přihlášením se prostřednictvím aplikace Facebook souhlasíte:
aby tyto níže uvedené údaje zpracovávala naše společnost jakožto správce, tj: Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45357366,
a to v rozsahu jméno a příjmení, doručovací adresa včetně ulice, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, stát, číslo telefonu a e-mailová adresa, datum narození, uživatelské jméno, heslo a IP adresa;
za účelem registrace zákazníka na našich stránkách,
Po dobu 3 let, neodvoláte-li svůj souhlas dříve. Po uplynutí této doby může Společnost zpracovávat osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu Společnosti a to nejdéle po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku spojeného s Vaší registrací na našich stránkách a souvisejících nákupech.
Společnost se zavazuje, že bude s Vašimi osobními údaji zákazníka zacházet a nakládat v souladu s právními předpisy platnými na území ČR.
Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat kdykoli po odkliknutí určeného políčka ve vašem uživatelském kontě a nebo: dotazem na .

10.3. Zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného právního titulu než souhlasu:
V případě, že na našem webu nakoupíte jakožto neregistrovaný zákazník, Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, doručovací adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, stát), číslo telefonu a e-mailová adresa, datum narození, a to za účelem realizace kupní smlouvy a dodávky objednaného zboží. Po realizaci kupní smlouvy zpracovává Společnost Vaše osobní údaje pro svůj oprávněný zájem po dobu trvání jakékoliv promlčecí doby související s uzavřenou kupní smlouvou.
Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na zpracování objednávky (dopravci, provozovatelé apod.). I těmto osobám budou osobní údaje poskytovány pouze v nezbytném rozsahu.

10.4 Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jakožto subjekt údajů – fyzická osoba máte v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb v platném znění vůči naší Společnosti v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva:

a) právo na informace o zpracování osobních údajů;
b) právo na bez zbytečného odkladu na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
c) pokud Společnost zpracovává, nebo se domníváte, že Společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo při splnění zákonných podmínek od Společnosti:
i. požadovat vysvětlení;
ii. požadovat, aby Společnost neprodleně odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud to neodporuje jiným právním předpisům;
iii. žádat o přiměřené zadostiučinění v souladu s platnými zákonnými předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a
iv. požadovat v souladu se zákonnými předpisy náhradu škody, pokud Vám byla Společností způsobena škoda;

Společnost Vás informuje, že od 25.5.2018 máte za podmínek stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (dále jen „Nařízení“)., vůči Společnosti:
a) právo na výmaz svých osobních údajů;
b) právo na přístup ke svým osobním údajům;
c) právo na to, aby Společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:
i. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost údajů ověřit;
ii. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
iii. Společnost už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
iv. vznesl jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;
d) právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
e) právo znát povahu automatizovaného zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování prováděné úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a právem chráněných zájmů kupujícího;
f) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (viz výše), včetně profilování, které má pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud se toto rozhodnutí netýká plnění smlouvy mezi Vámi a Společností;
g) právo být informován, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody kupujícího. Takové porušení je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu oznámit.

Za podmínek stanovených Nařízením máte právo vznést proti zpracování osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu Společnosti, námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Máte rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Za účelem uplatnění svých práv můžete kontaktovat Společnost písemně na korespondenční adrese: Plzeňský Prazdroj, a.s., právní oddělení, Myslbek, Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1 nebo na emailové adrese: .

Bližší informace k ochraně osobních údajů jsou upraveny ve „Všeobecných podmínkách používání těchto internetových stránek“ a v „Ochrana soukromí/Privacy policy“.

10.5. Vaše žádosti v souvislosti s právem na přístup

V případě, že chcete uplatnit Vaše právo na přístup, můžete tak učinit žádostí adresovanou na korespondenční adresu: Plzeňský Prazdroj, a.s., právní oddělení, Myslbek, Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1 nebo emailem na speciální kontakt vyhrazený pro ochranu osobních údajů .

Společnost Vám na vyžádání poskytne kopii osobních údajů, které zpracovává. Za jakékoli další kopie, o které požádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud o informace požádáte elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Při zpracování žádosti jsme povinni prověřit Vaši totožnost.

Vaše žádosti budou zpracovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. V odůvodněných případech (při zohlednění zejména množství žádostí a jejich komplexnosti) můžeme tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce, přičemž v takovém případě Vás o prodloužení lhůty a jeho důvodech budeme informovat. Informace zásadně poskytujeme bezplatně. Pokud by Vaše žádosti byly zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

10.6. Zpracovávání osobních údajů osob, které nedovršily minimální věk
Internetové Stránky nejsou určeny osobám, které ještě nedovršily minimální věk dle čl. 2 výše. Naším záměrem tedy není zpracovávat osobní údaje žádných osob, které ještě tohoto minimálního věku nedosáhly. Proto jakmile zjistíme, že nám byly poskytnuty osobní údaje jakékoli osoby před dosáhnutím minimálního věku, tyto údaje odstraníme.

10.7. Využití osobních údajů pro marketingové účely třetích stran
Za žádných okolností nebudeme předávat, převádět ani poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám k jejich marketingovým účelům.

10.8. Soubory „cookies“
Na těchto internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky ve Vašem zařízení vytvoří v momentě, kdy na ně vstoupíte.
Tyto Internetové Stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“. Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté. Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.
Tyto Internetové Stránky používají cookies, které:
Zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
Zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.
Umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a
Umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.
„Cookies“ nejsou visy. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.
Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům. „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.
Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.
Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

11. Rozhodné právo a výklad
Stane-li se některé z  ustanovení podmínek neplatným, nezákonným nebo jinak nevymahatelným, případně bude-li zrušeno, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost jejich zbylých ustanovení.
Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. Jakékoliv spory z podmínek vyplývající či se jich týkající bude řešit věcně a místně příslušný soud v České republice.

V Plzni, dne [12.04.2018] Plzeňský Prazdroj, a.s.