Živá krajina Plzeňsko

13.12.2021

V Plzeňském kraji vzniká občanská iniciativa zabývající se problematikou vody v krajině tvořená dobrovolníky vyškolenými v metodice Živá krajina. Podle této metodiky vznikne komplexní Studii proveditelnosti, která v povodí Čemínského potoka navrhne konkrétní soubor opatření vedoucích k lepší zádrži vody a snížení dopadů přívalových povodní a sucha. Zpracovaná Studie výrazně zvýší pravděpodobnost samotné realizace navrhovaných opatření. Projekt počítá se zapojením místní veřejnosti, úřadů a vlastníků pozemků tak, aby všichni aktéři na změně participovali.