Řádná valná hromada akciové společnosti Plzeňský Prazdroj

17.9.2004 Ostatní produkty

Na dnešní řádné valné hromadě akciové společnosti
Plzeňský Prazdroj schválili akcionáři účetní závěrku za finanční rok
končící 31. března 2004. Rovněž schválili rozdělení výsledků hospodaření
za finanční rok, které obsahuje mimo jiné výplatu dividend ve výši 100
procent nominální hodnoty akcií. Valná hromada projednala a schválila
změny ve Stanovách společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. v souladu s moderní
praxí podnikového práva.

Akcionáři také rozhodli o snížení základního kapitálu
společnosti z částky 1 962 064 060 korun na 1 960 847 680 korun zrušením
121 638 zaknihovaných akcií – tzv. vlastních akcií společnosti v nominální
hodnotě 10 korun. Tyto akcie jsou akciemi na majitele, nejsou registrované
a nejsou veřejně obchodovatelné.

 • Částka dividend k vyplacení akcionářům ve výši 1 962 064 tis. Kč je vypočítána následovně:

  a) Ve výši 1 000 Kč na jednu akcii společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 Kč
  b) Ve výši 10 Kč na jednu akcii společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., o jmenovité hodnotě 10 Kč

 • Podle ustanovení § 161 písm. d) odst. 1 zákona
  513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a předpisů,
  příslušné dividendy připadající na vlastní akcie v držení společnosti
  Plzeňský Prazdroj, a.s. (vlastní akcie) zůstanou na účtu nerozděleného
  zisku minulých let.
 • V souladu s platnými předpisy je datum vyplacení
  dividend stanoveno na 17. prosince 2004; rozhodným dnem pro výplatu
  dividend je 17. 9. 2004.

Výroční zpráva k nahlédnutí zde.

Praha