Nošovické čistící rybníčky podporují ekosystém

3.6.2009 Udržitelnost a odpovědnost

„Nošovické rybníčky jsou v jistém smyslu výjimečnou stavbou. Byly vybudovány jako soustava propojených nádrží v lužním porostu nivy řeky Morávky. Tento porost byl dříve součástí rozvětveného řečiště Morávky. V důsledku změn krajiny a regulací koryta Morávky se původní několikasetmetrové řečiště zúžilo, říční ramena zanikla a zarostla lužním lesem. Stavbou rybníčků došlo na malé ploše k obnově typického biotopu tůní a periodicky zvodnělých terénních prohlubní. Jsme svědky výjimečného spojení umělé a účelové stavby s přírodním prostředím tak křehkého ekosystému, jako jsou podbeskydské toky. V této lokalitě je dnes možné spatřit zejména zástupce obojživelníků a mokřadních druhů rostlin,“ říká Mgr. Petr Birklen z ostravského střediska Agentury ochrany přírody ČR.

K čemu rybníčky slouží? Především zachycují a čistí dešťovou a drenážní vodu odtékající z pivovaru Radegast. Rybníčky jsou izolované od ostatních vod, po vyčištění ale voda odtéká do řeky Morávky. Rybníčky vznikly mj. obnovou a rozšířením dvou odstavených říčních ramen řeky Morávky a jejich propojením uměle vytvořeným korytem plným záhybů a zátočin s významnou samočisticí schopností působením fyzikálních, chemických a biologických pochodů. Dlouhodobým cílem tohoto unikátního projektu je kromě dočisťování vod také zvýšení rozmanitosti biotopů v nivě Morávky.

V průběhu let se postupně navrací původní fauna a flóra, která byla vázaná na vodní a mokřadní ekosystémy. Pivovar také vysázel cca 300 kusů dřevin, které v lokalitě původně rostly a patří do ní. Mezi vysazenými dřevinami byly například střemcha obecná, jilm vaz, olše lepkavá, javor mléč, jasan ztepilý, lípa srdčitá, dub letní, třešeň ptačí či různé druhy vrb.

„Vodní plochy jsou v krajině vždycky lákadlem pro živočichy, V nošovických rybníčcích se usídlily divoké kachny, množí se žáby a zahlédl jsem tam také lovit ledňáčka,“ říká Mgr. Petr Chytil ze Správy CHKO Beskydy. K dalším obyvatelům lokality se postupně zařadili i zástupci ohrožených druhů jako mlok skvrnitý, užovka obojková nebo skokan zelený. Voda přitahuje i volavky popelavé a okolí dolního rybníčku obývala několik let ondatra pižmová.

Společně s recyklací, úsporami energie, minimalizací emisí CO2 i ostatních emisí je čištění průmyslových vod a péče o vodní zdroje v Plzeňském Prazdroji součástí strategie udržitelného rozvoje.

Poznámky pro editory:

  • S celkovým prodejem více než 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2008 a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v Česku a největším exportérem českého piva. Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast,  Velkopopovický Kozel a nealkoholický Radegast Birell.
  • Plzeňský Prazdroj vyrábí v ČR pivo ve třech pivovarech – v Plzeňském pivovaru, Pivovaru Radegast a Pivovaru Velké Popovice.
  • Společnost Plzeňský Prazdroj si je plně vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a jako jednu ze zásad svého podnikání přijala politiku ochrany životního prostředí. Věnuje se zejména péči o vodní zdroje, čištění průmyslových vod, minimalizaci emisí CO2 i ostatních emisí, recyklaci, úsporám energie a zefektivnění dopravy.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem společnosti SABMiller plc, jednoho z největších výrobců piva na světě, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.

Kontakt:
Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
724 617 219

 

Nošovice