1. Jaké jsou základní požadavky na materiály/předměty, které přicházejí do styku s potravinami?
  Materiály a předměty musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla:
  a) ohrozit zdraví lidí;
  b) způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin;
  c) způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin
 2. Jak jsem povinen deklarovat, že materiál/předměty splňují požadavky pro styk s potravinou?
  Doložením písemného Prohlášení o shodě, že tyto materiály a předměty splňují předpisy, které se na ně vztahují.
 3. Co je obsahem Prohlášení o shodě?
  Obsahem Prohlášení o shodě je:
  a) výčet předpisů, které se na konkrétní druh materiálu/předmětů vztahují,
  b) závazné prohlášení, kdy na základě výsledků provedených testů deklaruji že materiál a předměty splňují požadavky uvedených předpisů (samotné výsledky testů a další dokumentaci musím mít k dispozici pro příslušné kontrolní orgány)
  c) další specifikace týkající se použití konkrétního druhu materiálu/předmětu.
 4. Kde najdu výčet předpisů/požadavků pro materiály/předměty které přichází do styku s potravinou a další informace?
  Na webových stránkách Evropské komise, oblast Food Safety, Food Contact Materials (FCM)
  https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials_en
 5. Na které materiály/předměty se mohou vztahovat další zvláštní předpisy.
  Jedná se o materiály/předměty uvedené v příloze I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami:
 6. Jaké dokumenty jsou požadovány v případě, že budete chtít do společností Plzeňský Prazdroj, a.s. a Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. dodávat materiály a předměty určené pro styk s potravinami?
  Již v rámci výběrového řízení je nezbytně nutné dodat:
  a) Prohlášení o shodě pro styk dodaných výrobků s potravinami. Ve všech případech je potřeba deklarovat shodu:
  • s Nařízením EU č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
  • s Nařízením EU č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
 7. Jaká je platnost Prohlášení o shodě a kdy vzniká povinnost vydat nové Prohlášení o shodě?
  a) Prohlášení o shodě pro styk materiálu/předmětu s potravinami je výrobcem vydáno na základě výsledků zkoušek/posudku (migrační testy), které jsou stanoveny Evropskými nebo Národními legislativními předpisy. Prohlášení o shodě platí neomezeně nebo po dobu, která byla předem stanovena jeho vydavatelem.
  b) Nové Prohlášení o shodě je nutné vydat v případě, že proběhlo nové testování materiálu/ předmětu (nové migrační testy) určeného pro styk s potravinami.
 8. Kdy je nutné provést nové Migrační testy?
  a) V případě, že odborný posuzovatel materiálu/předmětu (nezávislá, akreditovaná instituce/organizace) časově omezil platnost vydaného
  posudku/osvědčení a expirační doba již uplynula.
  b) V případě, že:
  – došlo ke změně legislativních požadavků – i) byly zpřísněny povolené migrační limity sledovaných látek, ii) bylo nařízeno testování některých dalších látek, které jsou obsaženy v materiálu/ předmětu nebo iii) byla změněna metodika testování (např. Nařízení EU č. 1245/2020) apod.,
  – výrobce změnil složení materiálu/ předmětu, je nutné otestovat nové složky materiálu.
 9. Co se rozumí pojmem Celkový migrační limit?
  Nejvyšší povolené množství netěkavých látek uvolňovaných z materiálu nebo předmětu do potravin nebo simulantů potravin.
 10. Co se rozumí pojmem Specifický migrační limit (SML)?
  Nejvyšší povolené množství netěkavých látek uvolňovaných z materiálu nebo předmětu do potravin nebo simulantů potravin. Nejvyšší povolené množství určité látky uvolňované z materiálu nebo předmětu do potravin nebo do simulantů potravin.
 11. Co se rozumí pojmem Celkový specifický migrační limit (SML (T))?
  Nejvyšší povolené úhrnné množství jednotlivých látek uvolňovaných do potravin nebo simulantů potravin vyjádřené jako celkový obsah uvedených látek. Materiály a předměty z plastů nesmějí uvolňovat své složky do simulantů potravin v množství přesahujícím 10 miligramů celkem všech složek uvolněných na 1 dm2 povrchu, který je ve styku s potravinou (mg/dm2).
 12. Co je to Simulant potravin?
  Zkušební médium simulující potraviny; simulant potravin svým chováním imituje migraci z materiálů pro styk s potravinami. Pro simulaci kontaktu materiálu/předmětu s pivem se používají 3% kyselina octová a 20% etanol.