Výroba, balení a distribuce

Taky se nestačíte divit, kolik váš automobil musí plnit ekologických limitů?
A představte si, ono se to týká i piva! Akorát, že my většinu opatření děláme dobrovolně.

Příroda dostala za posledních pár set let zabrat.

A pivo je produkt z čistě přírodních surovin. I proto si vážíme darů přírody a hospodaříme s nimi efektivně: snižujeme spotřebu vody, minimalizujeme uhlíkovou stopu,  využíváme odpady. Dokážeme-li to dělat tak, aby ekologické bylo i ekonomickým, nemusí se šetrný vztah k přírodě a podmínka udržitelného rozvoje promítnout do ceny. Výroba, balení a distribuce v tom hrají hlavní roli. Zda se nám to daří, posuďte sami.

Spotřebu vody jsme
od roku 2010 snížili o 1/3

Na jeden litr piva je zapotřebí zhruba trojnásobek vody. Ještě před pár lety to byl čtyřnásobek. Před deseti lety dokonce desetinásobek. Ne, že by se jí během vaření tolik odpařilo. Ale je třeba na udržení hygienických standardů ve výrobě, čištění lahví, a další činnosti.

2017
3,30
hl / hl
plán 2018
3,27
hl / hl

Plzeň

2017
2,90
hl / hl
plán 2018
2,85
hl / hl

Velké Popovice

2017
2,57
hl / hl
plán 2018
2,55
hl / hl

Nošovice

Údaje ve grafu za rok 2017 jsouza období od dubna do prosince 2017. K tomuto zkrácení kalendářního roku došlo z důvodu přechodu z fiskálních na kalendářní roky v reportování společnosti. Údaje za rok 2018 jsou již plný kalendářní rok od ledna do prosince 2018.

2.9 hl
vody na hl piva
patří mezi světovou špičku

V Plzeňském Prazdroji se nám od roku 2010 podařilo snížit její spotřebu o celou třetinu. Jak? Jestliže například při vaření piva vzniká jako vedlejší produkt horká voda, zachytíme ji a použijeme k výplachu KEG sudů. Po třetím oplachu různých zařízení zbyde voda znečištěná tak minimálně, že ji použijeme na první omytí v dalším cyklu. Při změkčování pro samotné vaření odpadá malé množství vody, která je tvrdá. To ale nevadí při namáčení ve sladovně, a tak ji tam použijeme. Co se odpaří při rmutování a ve chmelovaru (asi 10 %), slouží opět k výrobě horké vody. Vodu, která slouží jako tlačné médium v potrubí, také vylejeme jen z části (té, která se promíchala s pivem). A z části ji použijeme znova.

Podobných opatření jsme v posledních letech implementovali celou řadu. Cílem je šetřit na vstupu, ale také co nejvíce použité tekutiny vrátit zpět do procesu. Samozřejmě, pokud je v odpovídající kvalitě. Vytváříme systémy monitoringu, který optimalizuje naše odběry. Školíme každého zaměstnance k šetření.

Dík tomu dnes na výrobu jednoho hektolitru piva spotřebujeme 2,9 hektolitrů vody. To je výjimečný výsledek nejen v ČR ale i celosvětově!

Náš závazek do roku 2020: snížit spotřebu vody ve skupině Asahi Breweries Europe Group, do které patří i Plzeňský Prazdroj, na 2,82 hl na hl piva.

Pivovar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Nošovice
hl/hl
3,15
2,91
2,85
2,75
2,74
2,67
Velké Popovice
hl/hl
3,43
3,11
3,01
2,91
2,93
2,90
Plzeň
hl/hl
3,77
3,59
3,57
3,32
3,34
3,30
Celkem
hl/hl
3,6
3,33
3,28
3,11
3,13
2,90
Údaje v tabulce jsou za tzv. fiskální roky, od dubna roku předchozího, do března roku obsaženého v popisku.

Už jste viděli kompost
z pivních etiket?

98.5 %
odpadu recyklujeme
nebo znovu použijeme

Kdo nepracuje v potravinářství, toho to asi nenapadne. Při čištění pivních lahví se z nich smyjí tuny etiket. A co teď s nimi?

V Radegastu je už před pár lety začaly odvážet do kompostárny. Ročně okolo 400 tun. Pro srovnání – tolik uveze 40 plně naložených legendárních vozů Tatra 813 (ano, těch se čtyřmi nápravami).

Etikety se smíchají s kaly z odpadních vod, zbytky z údržby zeleně a podobně. Po 90 dnech vznikne substrát, který je použitelný na zpevnění cest nebo rekultivaci skládek.
Kompostování etiket patří do naší strategie trvale udržitelného rozvoje – aby pivovary neopouštěl žádný odpad směřující na skládky či do spaloven. Ačkoli to vypadá jako sci-fi, už se tomuto cíli přibližujeme. Z odpadu, který vyprodukujeme, jsme v roce 2017 recyklovali nebo znovu použili 98,5 %. Oproti loňskému roku to je jen o nepatrných 0,3 % méně.

Mláto dodáváme zemědělcům nebo na zelenou energii. Kvasnice a sladovnický odpad slouží jako krmivo. Čistírenské kaly se používají jako hnojivo do půdy. Odpadní filtrační křemelina se zaorává, což přispívá ke zlehčování půdy pro rekultivovaná území. A zbytek poctivě třídíme.

Průmyslové podniky také musí (na rozdíl od domácností) hlídat kvalitu odpadní vody. V Nošovicích jsme v minulosti vytvořili unikátní systém jezírek, který čistí drenážní a dešťovou vodu z areálu. Čistá potom odchází zpět do přírody. Ve Velkých Popovicích zase čistička pivovaru čistí i odpadní vodu z obce.

Produkce odpadů v Plzeňském Prazdroji v roce 2017

Krmiva

154 273 t

Jinak využitelné

6 633 t

Recyklovatelné

4 127 t

Skládkované

3 318 t

Nebezpečné

153 t

Celková produkce odpadů 168 504 tun

České pivo si žádá hodně energie

o 42 %
za 10 let
jsme snížili naši spotřebu energií

Šetřit energií v českém pivovaru je při poctivé výrobě úkol téměř sisyfovský. Protože pořádný ležák plzeňského typu vyžaduje trojí rmutování. A to spotřebuje spoustu energie. U ohřevu plamenem samozřejmě plynu.

Dlouhý a poctivý je i chmelovar a zrání v ležáckých sklepích. Kde se samozřejmě musí regulovat teplota.

Přesto si i v této oblasti klademe za cíl šetřit a energetickou náročnost výroby snižovat. Bohužel, v roce 2017 jsme svůj cíl nesplnili, i když jen o nepatrnou část. Důvodem byla zejména probíhající investiční výstavba na varně Prazdroj a oddělení kvašení Prazdroj, jejíž ukončení očekáváme v první polovině roku 2018. Nicméně naše celková spotřeba energie dlouhodobě klesá. Za posledních 10 let o úctyhodných 42 %.

Dosáhli jsme toho především rekuperacemi energií, zateplováním budov, výměnou osvětlení (instalací LED), rekonstrukcí kotlů, i optimalizací výroby (automatizací). Spotřebu energií a účinnost opatření monitorujeme každý měsíc.

Celková přímá energie

Množství elektrické a tepelné energie, která je spotřebovaná na výrobu1 hl piva. (MJ/hl)
136
2008
131
2009
134
2010
126
2011
111
2012
107
2013
102
2014
95
2015
92
2016
81
2017
79
plán 2018
Údaje ve grafu jsou za tzv. fiskální roky, od dubna roku předchozího, do března roku obsaženého v popisku. U r. 2018 jde o plán.

Snižujeme uhlíkovou stopu

o 4 %
méně km
na hektolitr piva

Každá lidská činnost má dopad na skleníkový efekt. Abyste si kvůli tomu nemuseli odpírat pivo, řešíme uhlíkovou stopu mimo jiné optimalizací distribuce a investicemi do vozového parku.

Vyrobit a dostat naše produkty k zákazníkovi vyžaduje spoustu energie. Důsledkem je vypouštění uhlíku do ovzduší. Proto jednak vyžadujeme od našich dodavatelů, aby se chovali ekologicky, ale také řešíme naši vlastní distribuci.

Co tedy děláme?

1. Investujeme do nákladních automobilů splňujících normu Euro 6 – tedy s nejmenší myslitelnou uhlíkovou stopou. Každoročně obměňujeme okolo 20 % vozového parku a vždy nakupujeme jen vozy s normou Euro 6. Průměrné stáří našeho vozového parku představuje tři roky.

2. V roce 2017 jsme realizovali projekt Deliver za účelem snížení počtu automobilů nutných k rozvozu našich produktů. Optimalizací rozvozu jsme o 4 % snížili počet kilometrů nutných na distribuci jednoho hektolitru piva.

3. Efektivitu distribuce ovlivňujeme i prostřednictvím soutěží a školení pro řidiče s cílem snižování opotřebení vozu, spotřeby paliva a dosažení ekologičtějšího jízdního stylu.

Uhlíková efektivnost se za poslední 3 roky zlepšila o 14%.

To vše díky těmto a dalším aktivitám (spotřebě energií.)
2014
8,37
2015
8,14
2016
7,56
2017
7,22
Uhlíková
efektivnost
kgCO2/hl
Údaje ve grafu jsou za tzv. fiskální roky, od dubna roku předchozího, do března roku obsaženého v popisku. U r. 2018 jde o plán.

Závazkem je pak další snížení uhlíkové stopy na jeden litr piva o 25 % v porovnání s rokem 2010 a 50% v porovnání s rokem 2008.

Klidně si dejte pivo - skleníkový efekt řešíme za Vás.

Tanky šetří přírodu
(ale jen ty pivní)

Podporujeme především recyklovatelné obaly. Uhlíkovou stopu a množství odpadů z obalů snižujeme přechodem na tankové pivo ze sudového v restauracích a pivnicích. Cisterna je prostě efektivnější než automobil, který mezi sudy vozí hodně vzduchu. Navíc je tankové pivo chuťově výjimečné.

V posledních letech však bohužel sílí poptávka po pivu v obchodech na úkor restaurací a hospod. To se promítá do zvýšeného zájmu o spotřebitelsky komfortní obaly – PET lahve a hliníkové plechovky. Podíl našich produktů ve vratných lahvích tudíž v poslední době mírně klesá.

Ve vratných obalech distribuujeme 69,77 % objemu nápojů

Podle hl distribuovaných nápojů
3 140 103

Vratné lahve

2 856 516

KEG sudy

1 426 035

Hliníkové plechovky

473 591

PET lahve

292 308

Nevratné lahve

13 428

Kovové plechovky

390 078

Ostatní

Certifikace

V roce 2017 jsme úspěšně prošli certifikačními audity integrovaného systému řízení. Rozsah auditů se týkal jak výrobních závodů, tak distribučních center a technických servisů. Jsme tak držiteli následujících standardů:

ISO 9001
FSSC
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO 14001
ISO 50001
GMP+ B2