O této zprávě

Letos vydává Plzeňský Prazdroj svou zprávu o trvale udržitelném
rozvoji po dvanácté.

Byli jsme jednou z prvních firem v České republice, které se začaly věnovat nefinančnímu reportingu, protože vnímáme jako důležité a přirozené informovat veřejnost o všech důležitých aspektech našeho podnikání.

V letošním roce jsme přistoupili ke změně zpracování našich úspěchů i neúspěchů v této oblasti.

Ve snaze přiblížit naši strategii a aktivity v oblasti trvale udržitelného rozvoje široké veřejnosti ve snadno přístupném, srozumitelném a poutavém formátu vznikla tato webová stránka (dále jen jako webová zpráva), která plně nahrazuje původní PDF formáty našich zpráv o trvale udržitelném rozvoji. Ty můžete nadále konzultovat zde:

20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Webová zpráva přináší přehled o pokroku ve vztahu ke stanoveným cílům a strategii našeho programu trvale udržitelného rozvoje. Ten komplexně pokrývá strategické oblasti našeho podnikání ve vztahu k jejich environmentálním, sociálním a ekonomickým dopadům.

Informace, které naleznete v této webové zprávě, zahrnují období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Důvodem pro tuto úpravu reportovacího období je přechod z našeho původního finančního roku na nový kalendářní rok. Ke změně došlo v souvislosti se změnou vlastníka naší společnosti, kdy 1. dubna 2017 převzala Plzeňský Prazdroj japonská skupina Asahi Group Holding.

V některých případech došlo k zachování fiskálních let i pro rok 2017 (tzv. F18 od dubna 2017 do března 2018) z důvodů porovnatelnosti napříč léty. Obdobně v některých případech nedošlo k přepočtu zkráceného firemního kalendářního roku C17 (duben – prosinec 2017) na standardní kalendářní rok (leden – prosinec 2017), který je základem pro tuto webovou zprávu. Na tyto změny je vždy upozorněno u příslušných grafů.

Při tvorbě této webové zprávy pro nás byly vodítkem a inspirací celosvětově využívané reportovací rámce, jako je Global Reporting Initiative GRI G4. Vzhledem k tomu, že tato zpráva je součástí webové prezentace společnosti Plzeňský Prazdroj jsou informace o firmě a finanční ukazatele dostupné v jiných sekcích.

Zdroje dat

Zdrojem nefinančních údajů pro uvedené reportovací období je systém SAM (Sustainable Assessment Matrix), který agreguje data o trvale udržitelném rozvoji na roční bázi. Systém umožňuje komplexně sledovat vývoj v sedmi definovaných strategických oblastech naší udržitelnosti.

Ocenění

Velmi nás těší, že jsme v roce 2017 získali několik významných ocenění na naše snahy na poli trvale udržitelného rozvoje a jeho reportingu.

Popis procesu materiality (významnosti)

Podle své pozice mají naše zúčastněné strany své velmi specifické požadavky, zájmy a očekávání, která mohou být pro naši firmu výzvou. Bez hlubší analýzy není jednoduché rozhodnout, která témata a problémy bychom měli upřednostnit. Proto při rozhodování naše firma využívá (formální) proces významnosti, který identifikuje nejdůležitější otázky pro naše partnery a pro naše podnikání.

Proces materiality
Regionální úroveň

Naše společnost je významných hráčem v regionu střední a východní Evropy. Jsme zároveň součástí nadnárodní skupiny jedenácti pivovarů v Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku s názvem Asahi Breweries Europe Group. Sledujeme a vyhodnocujeme proto regionální trendy a podmínky, které ovlivňují naše podnikání. Patří k nim především klimatické změny, které mají vliv na produkci našich vstupních surovin, vedle toho také dostupnost a kvalita vodních zdrojů a v neposlední řadě rozvoj tzv. oběhové ekonomiky.

V roce 2017 jsme začali spolupracovat s naší novou mateřskou společností Asahi Group Holding na novém procesu materiality. Zároveň se účastníme příprav nové globální strategie trvale udržitelného rozvoje této skupiny firem, do které patříme, po roce 2020.

Lokální úroveň

Pravidelně mapujeme místní témata a očekávání veřejnosti vůči firmám v České republice a v jednotlivých regionech. Patří mezi ně tvorba kvalitních pracovních míst a péče o zaměstnance, transparentní a poctivý způsob podnikání, a odpovědný přístup k environmentálním aspektům výroby.

Úroveň průmyslového odvětví pivovarnictví

Jsme lídrem českého pivovarského průmyslu, a proto pozorně sledujeme odvětvová témata, která jsou pro nás důležitá při porovnávání dosažených výsledků, ale i jako východisko pro spolupráci s ostatními partnery. Především odpovědná a střídmá konzumace alkoholu je pro nás existenčně důležitá a snažíme se být vůdčí společností i v řešení této problematiky.

Úroveň naší společnosti

Pro identifikaci témat týkajících se přímo naší společnosti jsme shrnuli informace od organizací a jednotlivců, kteří mají vliv na naši společnost nebo které naše společnost ovlivňuje. Tyto informace jsme získali z tzv. stakeholder dialogů, které pravidelně realizujeme a které kromě dialogů jako takových zahrnují například i průzkumy a kulaté stoly. Prostudovali jsme dostupné dokumenty a materiály, které jsme měli k dispozici za aktuální reportovací období. Získané informace jsme analyzovali a následně identifikovali témata a jejich význam u jednotlivých stakeholderů. Na základě používaného systému hodnocení rizik je seřadil podle důležitosti tým firemního Risk managementu a vedení společnosti, protože pak lze posoudit významnost jejich vlivu na udržitelnost podnikání naší společnosti.

Plně se ztotožňujeme
s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs)

Naše vize a strategie trvale udržitelného rozvoje se překrývá v řadě oblastí se strategickými tématy SDGs a tím přispívá k jejich naplnění.

Matice významnosti

Matice významnosti, včetně témat, byla zpracovaná interně manažerem firemní odpovědnosti a vychází jednak z individuálních rozhovorů s členy nejvyššího vedení Plzeňského Prazdroje, tak z výsledků dotazníkového šetření mezi stakeholdery.

Stakeholdeři a dialog

Dobře zavedený proces udržitelnosti přispívá k celkové udržitelnosti byznysu, a tedy v konečném důsledku vede k dosahování podnikatelských úspěchů firmy. Jsme si toho dobře vědomi, proto se důkladně zaměřujeme na důležitou součást udržitelného podnikání, která spočívá v mapování stakeholderů a jejich očekávání a vedle toho rovněž v identifikování potenciálních rizik, která se mohou v rámci partnerství vyskytnout. Plně si totiž uvědomujeme, že jsou to právě naši stakeholdeří, kteří ovlivnují naši firmu, a tedy i její úspěchy. A stejně tak máme sami prostředníctvím našich aktivit a přístupů vliv na jejich spokojenost a výsledky, což vnímáme velmi zodpovědně, protože spokojení partneři jednoznačně přispívají k úspěchu a k udržitelnému podnikání firmy.

V neposlední řadě jsou pro nás stakeholdeři velmi důležití i proto, že jsou to právě oni, kdo nám pomáhají ukazovat směr, kterým bychom se měli v budoucnu ubírat.

Nejdůležitějšími stakeholdery naší společnosti jsou:

Formy dialogu s jednotlivými zainteresovanými stranami

Stakeholdři

Dialog

Rámcová témata

Komunita, veřejnost

Diskuse a spolupráce s městy, kde máme provozy

Marketingový výzkum pro Plzeňský Prazdroj, ppmfactum, prosinec 2015

Zachování kulturního dědictví, udržování tradice

Podpora cestovního ruchu, drobného podnikání

Podpora komunitního života

Zaměstnanci

Sociální dialog – diskuse vedení odborů s manažery jednotlivých závodů

Sociální dialog – setkání odborných koordinátorů sociálního dialogu a manažera zaměstnaneckých vztahů společnosti

Sociální dialog – vyjednávání, ředitelka lidských zdrojů

Zaměstnanecká fóra – setkání s vedením závodu, s vedením firmy tzv. Výjezdní ExCo

Globální průzkum spokojenosti zaměstnanců

Hodnotící pohovory

Proces podávání podnětů zaměstnanců

Průzkum spokojenosti s interní komunikací

Etická Whistle-blowing linka

Neformální setkání s vedením společnosti a možnosti diskuse

Trénink a kvalifikace

Motivace

BOZP

Diverzita

Životní prostředí

Dialog s EU

Recertifikační audit ISO 14001, BV, prosinec 2017

Studie ohrožení vody, Antea Group, listopad 2014

Snižování spotřeby vody

Čistá voda pro všechny

Čistý vzduch pro všechny

Nakládání s obaly, třídění odpadů, oběhové hospodářství

Snižování CO2 emisí

Výrobky šetrnější k životnímu prostředí

Zelené zdroje energie a šetření energií

Média

Průzkum reputace společnosti Plzeňský Prazdroj realizovaný agenturou IPSOS, 2017

Pracovní kontakty s médii

Zodpovědná inovace produktů a progresivní technologie výroby piva

EU, Vláda,
průmyslový sektor

Multi-stakeholder dialog

Připomínkování národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Připomínkování Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

Kulatý stůl – Logický rámec k akčnímu plánu pro oblast kontroly tabáku a alkoholu v České republice na období 2015-2018

Odpovědná konzumace alkoholu

Snižování dopadu škod souvisejících s alkoholem

Prevence nezodpovědné konzumace alkoholu

Spotřebitelé,
Zákazníci

Závazek k zodpovědnému pití, Asahi Group Holding a společnost Plzeňský Prazdroj

Potvrzení Rady pro reklamu za rok 2017

Průzkum znalosti odpovědnostních zpráv z roku 2017

Průzkum Respektuj 18 z roku 2017

Odpovědná konzumace produktů a poskytování informací o složení produktů

Odpovědná inovace produktů a progresivní technologie výroby piva

Odpovědná konzumace alkoholu, prevence (Alkohol za volantem, Respektuj 18, Alkohol v těhotenství)

Přísnější posuzování stávajících zákonů a přísnější zákony pro konzumaci alkoholu u mladistvých

Dodavatelé

Projekty

Diskuse

Trvale udržitelné využívání půdy k pěstování pivovarnických surovin, lokální pěstování surovin pro výrobu piva (ječmen, chmel)

Doba splatnosti faktur

Nedostatek volných řidičů na trhu

Dodavatelsko - odběratelský řetězec

Transparentnost v podnikání, podpora etiky v podnikání u partnerů

Etika a integrita

Etika a transparentnost patří mezi základní hodnoty naší společnosti. V naší společnosti se této oblasti detailně věnuje pozice etického komisaře, v jehož odpovědnosti je dohled nad dodržováním všech interních procesů. Způsoby implementace etických principů společnosti, vyšetřování a řešení podezření z neetického chování jsou definovány etickou komisí. Nezávislým partnerem etické komise je čestná funkce ombudsmana, který je volen v jednotlivých krajích. Vyšetřování konkrétních chování řeší tzv. Etický Response Tým, který také dohlíží na provedení přijatých nápravných řešení. Ve vážných případech porušení etických principů mohou zaměstnanci využívat i tzv. Whistleblowing linku.

V roce 2017 došlo k aktualizaci interní směrnice etického chování, aby lépe reflektovala současné dění a nové výzvy ve společnosti. Všichni zaměstnanci s ní byli seznámeni a absolvovali e-learning k této problematice.

Kontakt

Velmi nás zajímá Váš názor na naše aktivity v oblasti udržitelnosti byznysu a budeme rádi, pokud se o ně s námi podělíte.

Monika Matyáštíková
manažerka institucionálních vztahů a firemní odpovědnosti