Vytváříme takové prostředí, aby se naši zaměstnanci cítili v práci spokojeně a bezpečně. Dbáme na to, aby každý měl možnost naplno využít svůj potenciál. Samozřejmostí jsou rovné podmínky pro muže i ženy.

V pivovarech v Plzni, Nošovicích a Velkých Popovicích, ve 13 distribučních center a na centrále v Praze zaměstnává Plzeňský Prazdroj bezmála 2200 lidí.

Péče o pohodu zaměstnanců

Prioritou je pro nás férové odměňování. Mzdy zaměstnanců každoročně rostou a jejich zvyšování je zakotveno v kolektivní smlouvě.
Přispíváme významnou částkou na penzijní a životní pojištění, dnes činí příspěvek 12 tisíc korun ročně.

Samozřejmostí je u nás nárok na pět týdnů dovolené, pružná pracovní doba, možnost práce z domova a další benefity.

Pokračujeme v projektu Garden, který má za cíl zpříjemnit pracovní prostředí všem zaměstnancům ve výrobě, kancelářích i distribučních centrech. V roce 2019 jsme do zlepšení pracovního prostředí investovali 10 milionů korun.

Ve všech našich pivovarech jsme zavedli takzvané Family Days, kde se setkávají celé rodiny našich pracovníků s vedením společnosti i mezi sebou. Neformální atmosféra a spousta zábavy zvyšuje u zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků pocit sounáležitosti s firmou.

Na význam zdraví a zejména na prevenci upozorňují naše zaměstnance Health Days, dny zdraví, které organizujeme ve všech pivovarech.

Jedním z důležitých benefitů, které poskytujeme, je vzdělávání. K plnému využití svého potenciálu mohou zaměstnanci využívat individuálních rozvojových plánů. Na jejich základě pravidelně vyhodnocujeme a plánujeme jejich kariérní cestu, potenciál a výkon.

Bezpečnost práce

V roce 2019 nedošlo ve Velkopopovickém pivovaru k žádnému úrazu. Také během výstavby nového skladu v Nošovicích, kdy se na stavbě pohybovalo přes 600 lidí, jsme nezaznamenali ani jediný úraz. Za celou společnost se nám ale snížit počet úrazů, které vyústily v pracovní neschopnost, nepodařilo. Celkem došlo v našich pivovarech v České republice k 17 úrazům. Zjistili jsme, že z 55 procent došlo k úrazům našich zaměstnanců či permanentních kontraktorů vinou nepozornosti konkrétní osoby.

Stále přijímáme nová opatření na zvyšování bezpečnosti práce a snižování rizik, a to jak technickými prostředky, tak i školením a kontrolami.

Bezpečnost našich lidí je pro nás prioritou. Kolik proběhlo bezpečnostních pozorování, tzv. Safety observations, napříč našimi pivovary?

nebo
Špatně :(

Diverzita

Pokračujeme ve vytváření inkluzivního prostředí, v našem velkém kolektivu pracuje stále více žen, a to i ve vedoucích funkcích. V roce 2013 jsme náš závazek potvrdili podpisem memoranda Diverzita 2013 a o dva roky později jsme přidali podpis k Evropské chartě diverzity.

V roce 2019 představovaly ženy
ve vedení společnosti 32,5 procent

Do debat o naší strategie genderové diverzity se zapojuje i nejvyšší vedení společnosti.

Během roku 2019 jsme analyzovali výstupy z Gender Auditu, který proběhl v roce 2018, a společně s vedením společnosti jsme definovali směr, kterým chceme, aby se politika diverzity dál ubírala. Genderová diverzita a vytváření takových podmínek, aby se všichni zaměstnanci cítili ve firmě dobře, je jedním z hlavních cílů nejvyššího vedení.

Etika

Plzeňský Prazdroj dbá na dodržování etických pravidel; je to oblast, kterou se zabývá i nejvyšší vedení společnosti.

Nejvyšším orgánem, který se ve společnosti zabývá problematikou etiky a s tím souvisejících záležitostí, je Komise pro záležitosti etiky. Členy této komise jsou generální ředitel, ředitel lidských zdrojů a finanční ředitel. Šetření domnělých nebo skutečných případů neetického chování provádí Tým pro řešení neetického chování.

Vždy na tříleté funkční období zaměstnanci volí ombudsmana pro záležitosti etiky, který pomáhá zaměstnancům řešit otázky v oblasti etiky, pokud je nejsou schopni efektivně vyřešit se svým přímým nadřízeným. Nad celým procesem bdí zmocněnec pro záležitosti etiky.

V roce 2019 jsme zaznamenali a následně vyřešili jednotky stížností týkajících se podezření na neetické jednání.

Kolektivní smlouva

V prosinci 2019 podepsali zástupci zaměstnanců s vedením Plzeňského Prazdroje novou kolektivní smlouvu. Každoročně se jednání o nových podmínkách účastní odborové organizace všech tří pivovarů – Plzně, Velkých Popovic a Nošovic.

V této nové dvouleté kolektivní smlouvě je mimo jiné pevně zakotven růst mezd. V porovnání s rokem 2019 se tarifní mzda v roce 2020 zvýší v průměru o pět procent, v roce následujícím pak o další čtyři procenta. Plzeňský Prazdroj na základě dohody také zvýší dosažitelné procento výkonnostního bonusu pro pracovníky ve výrobě a logistice o 4 procenta oproti běžnému nároku v roce 2020, v následujícím roce pak o 2 procenta oproti běžnému nároku. Dále navýší příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích z 10 na 15 procent. Vzroste rovněž hodnota stravenek pro zaměstnance a navýší se odměny za pracovní výročí pro ty pracovníky, kteří jsou ve firmě více než dvacet let.

Poskytujeme zaměstnancům maximum benefitů:

 • Příspěvky na vzdělávání
 • Příspěvek na penzijní pojištění nebo životní připojištění 12 tisíc korun ročně
 • Pět týdnů dovolené
 • Pružnou pracovní dobu
 • Částečnou práci z domova
 • Příspěvek na zdraví, sport, kulturu, rekreaci nebo dopravu v hodnotě až desítek tisíc korun za rok
 • Dva dny volna na vlastní svatbu, jeden den na svatbu dítěte
 • Dva dny volna na regeneraci
 • Až dva dny placeného volna na dobrovolnické aktivity
 • Poukázky na nákup výrobků našich značek v hodnotě 1500 korun za rok
 • Pivo na dovolenou a na Vánoce, konzumaci piva v našich zaměstnaneckých klubech za jednu korunu
 • Exkurze pro zaměstnance (volný vstup na prohlídky pivovarů)
 • Odměny za dárcovství krve a za pracovní výročí
 • Zvýhodněné nabídky a slevové akce u partnerských společností (zvýhodněnou cenu automobilů, zaměstnanecký program mobilního operátora, slevu na zájezdy, pobyty, vstupy do divadel apod.)

Dny zdraví připomněly význam prevence

Zdravý podzim v Prazdroji – to bylo společné téma, které spojovalo různorodé aktivity a projekty pod hlavičkou Dnů zdraví v roce 2019. Jejich cílem bylo připomínat, jak důležitá je prevence pro zachování zdraví a dobré kondice.

Během Dnů zdraví dostali všichni naši zaměstnanci ovoce na pracoviště, obdrželi vitamínové balíčky, získali elektronickou kuchařku plnou zdravých receptů a zároveň mohli využít ochutnávky zdravých potraviny a pokrmů v závodních kantýnách. Pro zaměstnance, kteří tráví svůj pracovní den na cestách nebo nemají možnost každodenního závodního stravování, byla v rámci tohoto projektu distribuována „zdravá svačinka“. V průběhu celého podzimního období dostávali zaměstnanci také cenné informace, jak pečovat o své zdraví, zásady prevence a zdravého životního stylu.

Zvyšujeme bezpečnost práce

Abychom mohli zavést účinná preventivní opatření, musíme vědět, jak se zaměstnanci při práci chovají, jaké mají návyky, zda se řídí všemi bezpečnostními předpisy, a poté vše vyhodnotit. K tomu slouží Safety observations, tedy pozorování lidí při práci. Celkem už proběhlo v pivovarech v České republice zhruba 2300 pozorování. Vedle toho realizujeme Safety inspections, tedy bezpečnostní kontroly na pracovištích. Těch jsme provedli v našich pivovarech 163. Do Site leadership se zapojují i manažeři pivovaru a vedoucí jednotlivých úseků – takových inspekcí proběhlo více než 400.

Zavedli jsme i některá technická opatření, například ve velkopopovickém pivovaru jsme instalovali na mycí linku plexiskla jako ochranu před oxidem uhličitým.

Významnou roli v bezpečnosti práce hraje školení zaměstnanců. Jednou z nejefektivnějších forem školení je interaktivní Safety Camp, kterým prošlo v roce 2019 celkem 186 lidí. Zaměřilo se na pracovníky údržby, protože právě tady dochází k nejvíce úrazům. Navíc bylo třeba seznámit pracovníky s nově nakoupeným vybavením pro údržbáře. V příštím roce se chceme zaměřovat v Safety Campu na manažery a vedoucí pracovníky, kteří musí jít svým podřízeným v bezpečnosti práce příkladem.

Do některých školení zapojujeme i všechny složky integrovaného záchranného systému – tak probíhá například nácvik s dýchacím přístrojem pro případ úniku čpavku.

Velkou pozornost věnujeme v Plzeňském Prazdroji školení řidičů. Velkou vlnu školení jsme zahájili už v listopadu 2018 a v prvních měsících roku 2019 pokračovala. Celkem prošlo školeními 717 řidičů, z toho 293 v roce 2019. Počty nehod našich řidičů se i díky těmto aktivitám postupně snižují.

Boříme mýty: ženy do pivovarnictví patří

Téma diverzity je součástí strategie Plzeňského Prazdroje v oblasti lidských zdrojů již řadu let. Snažíme se neustále se v této oblasti dále vzdělávat a zlepšovat. Zaměřujeme se zejména na oblast genderové diverzity.

Vytvořili jsme napříč společností věkově i genderově rozmanité týmy, což se nám osvědčilo. Je to inspirující pro všechny členy týmu, protože každý přináší jiné zajímavé nápady a podněty. Spustili jsme procesy, které napomáhají udržovat či zvyšovat genderovou diverzitu – pravidelně monitorujeme spravedlivé odměňování našich zaměstnanců a zaměstnankyň bez ohledu na pohlaví.

Pokud jde o měřitelné přínosy, především boříme mýty o tom, že ženy do pivovarnictví nepatří. Ženy u nás pracují na mnoha rozličných pozicích, od výrobníchpřes odborné pivovarské až po manažerské pozice. Důkazem je i to, že se nám postupně daří zvyšovat počet žen ve vedení společnosti; nyní už představují více než třetinu.

Nabízíme benefity, které napomáhají ve slaďování pracovního a rodinného života. Při nástupu dítěte do školy nebo školky má rodič, náš zaměstnanec, nárok na jeden den neplaceného volna. Pracovník, matka nebo otec, který se chce brzy vrátit z mateřské či rodičovské dovolené, dostává měsíční příspěvek až šest tisíc korun na předškolní péči. Snažíme se umožnit všem našim zaměstnancům skloubení pracovního a soukromého života, a proto u pozic, kde to jde, umožňujeme práci z domova či práci na zkrácený úvazek.

Genderová diverzita je jedním z hlavních cílů nejvyššího vedení. V budoucnu plánujeme další aktivity zaměřené na změnu postojů a vytváření podmínek, ve kterých se všichni zaměstnanci budou cítit dobře. Počítáme s vytvořením projektových týmů, které budou pracovat na identifikaci a rozvoji talentovaných žen. Při náboru chceme postupovat tak, aby na shortlistu kandidátů byl vyrovnaný poměr žen a mužů.