Tento rok vydává Plzeňský Prazdroj
svou zprávu o udržitelném rozvoji
již počtrnácté.

Považujeme za důležité, aby byla veřejnost seznámena se všemi důležitými aspekty našeho podnikání. Zajistit takovou informovanost považujeme za přirozenou součást naší činnosti.

Chováme se rozumně a zbytečně netiskneme na papír. I letos zůstáváme u elektronického zpracování – o našich aktivitách a strategii do budoucna si můžete přečíst v atraktivní online podobě.

Novinkou pro report 2019 je větší strukturovanost, a tedy lepší přehlednost. Věříme, že naše Zpráva o udržitelném rozvoji zaujme jak odborníky, tak i širokou veřejnost.

Naším cílem je nejen podělit se o naše zkušenosti a trochu se pochlubit, ale sdílíme i informace o oblastech našeho podnikání, které si dovedeme představit, že by se mohly povést lépe. Usilujeme o maximální transparentnost. Dalším cílem této zprávy, zpracované v této formě, je zvyšovat obecnou informovanost o udržitelném podnikání a nových trendech v této oblasti. Ve zprávě najdete i kvíz, kde si ověříte, jak moc toho víte o našem odpovědném přístupu k podnikání.

Zprávy z předchozích let naleznete zde

2018 | 2017 | 2016 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Tato zpráva přináší přehled o tom, jakého pokroku jsme v Plzeňském Prazdroji dosáhli v období od 1. ledna do 31. prosince 2019 ve vztahu ke stanoveným cílům a strategii našeho programu trvale udržitelného rozvoje.

Náš program udržitelného podnikání je komplexní, pokrývá všechny strategické oblasti naší činnosti z hlediska jejich environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů.

Ztotožňujeme se s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), které byly přijaty na Summitu OSN v září 2015, a pracujeme s nimi průběžně při vytváření naší dlouhodobé firemní strategie. Věříme, že spoluprací se všemi stakeholdery napříč sektory můžeme těchto cílů dosáhnout.

 Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

3.5 Posílit prevenci a léčbu užívání návykových látek, včetně užívání narkotik a škodlivého užívání alkoholu

Aktivity Plzeňského Prazdroje:

 • Odpovědná marketingová komunikace
 • Preventivní programy
 • Školení (interní i externí)

Více informací zde

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

5.5 Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě

Aktivity Plzeňského Prazdroje:

 • Podpora rovných pracovních podmínek bez ohledu na pohlaví
 • Podpora žen ve vedení společnosti. Za posledních deset let jsme zvýšili počet žen ve vedení ze 17 procent na téměř dvojnásobek.
 • Podpora flexibility a slaďování pracovního a rodinného života
Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

6.3 Do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování odpadů do vody a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, snížit na polovinu podíl znečistěných odpadních vod a podstatně zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné využívání vody v celosvětovém měřítku

6.4 Do roku 2030 podstatně zvýšit efektivitu využívání vody ve všech sektorech a zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem

6.6 Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřadů, řek, zvodní (aquifers) a jezer

Aktivity Plzeňského Prazdroje:

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

7.2 Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celosvětovém energetickém mixu

Aktivity Plzeňského Prazdroje:

 • Investujeme do nových technologií. Za posledních 10 let jsme snížili spotřebu energie o téměř polovinu a hodnoty CO2 neustále snižujeme.
 • Zvyšujeme podíl zelené energie a do roku 2030 bude náš provoz ve všech pivovarech uhlíkově neutrální.
 • Do roku 2025 plánujeme snížit emise CO2 o polovinu v porovnání s rokem 2015.

Více informací zde.

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

8.2 Dosáhnout vyšší úrovně ekonomické produktivity pomocí diverzifikace, technologického rozvoje a inovací, mimo jiné také zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a s vysokým podílem lidské práce

8.5 Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a zajistit důstojnou práci pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a zajistit stejnou odměnu za rovnocennou práci

8.8 Chránit práva a podporovat bezpečné a stabilní pracovní podmínky
pro všechny pracující, včetně pracujících migrantů – zejména žen a lidí s nebezpečným povoláním

Aktivity Plzeňského Prazdroje:

 • Zajišťujeme svým zaměstnancům férové mzdy. Více informací zde.
 • Zajišťujeme zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí a máme programy podporující wellbeing zaměstnanců. Více informací zde.
 • Podporujeme naše zákazníky v rozvoji jejich podnikání a zvyšujeme jejich konkurenceschopnost. Více informací zde.
 Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

11.4 Zlepšit úsilí na ochranu a záchranu světového kulturního a přírodního dědictví

Aktivity Plzeňského Prazdroje:

 • Podporujeme stará pivovarská řemesly a kulturní dědictví.
 • Usilujeme o zapsání bednářského řemesla na seznam UNESCO.
 • Vdechujeme život starým industriálním budovám a památkám.

Více informací zde.

12.2 Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání

12.2 Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání

12.4 Do roku 2020 dosáhnout k životnímu prostředí šetrného nakládání s chemickými látkami a odpady během celého jejich životního cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí

12.5 Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání

12.6 Podporovat podniky, zejména velké a nadnárodní společnosti, aby přijaly udržitelné postupy a začlenily informace o udržitelnosti do svých pravidelných zpráv

12.8 Do roku 2030 zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou

Aktivity Plzeňského Prazdroje:

 • Přistupujeme k podnikání odpovědně. Udržitelný rozvoj je integrální součástí našeho podnikání. Více informací zde.
 • Investovali jsme za posledních 10 let v řádech miliard korun do nových a udržitelných technologií ať už v oblasti vodohospodářství, energetiky nebo obalového hospodářství. Zavádíme principy cirkulární ekonomiky v oblasti obalového a odpadového hospodářství. Více informací zde.
 • Motivujeme dodavatele pivovarských surovin k udržitelnému pěstování. Více informací zde.
 Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

13.1 Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami

Aktivity Plzeňského Prazdroje:

 • Společně s pěstiteli hledáme inovativní řešení, která by se dala aplikovat přímo na chmelnicích a polích a reagovala na měnící se klima. Více informací zde.
 • Pečujeme o vodní zdroje a efektivně je využíváme.
 • Soustavně snižujeme emise CO2 a spotřebu energií.

Více informací zde.

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

17.16 Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj podporované mnohostranným partnerstvím ve prospěch mobilizace a sdílení znalostí, expertízy, technologií a finančních zdrojů na podporu dosažení cílů udržitelného rozvoje ve všech zemích, zejména rozvojových

17.17 Podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, a to na základě zkušeností a využívání zdrojových strategií partnerství

Aktivity Plzeňského Prazdroje:

 • Společně s partnery hledáme efektivní a udržitelné řešení napříč dodavatelským řetězcem.
 • Spolupracujeme s obcemi, městy i kraji, kde podnikáme. Chceme být dobrým sousedem.
 • Podporujeme neziskové organizace a společně vytváříme projekty, které zlepšují život v okolí pivovarů.

Zdroje dat

V roce 2018 jsme opustili v minulých letech používaný systém sběru dat Sustainability Assessment Matrix (SAM). Zdrojem nefinančních údajů pro aktuální období je nový interní systém reportingu, který agreguje data o trvale udržitelném rozvoji na roční bázi. Systém umožňuje komplexně sledovat vývoj ve všech definovaných strategických oblastech našeho podnikání. Veškerá data musí být překontrolována a schválena řediteli jednotlivých sekcí, kteří jsou součástí nejvyššího vedení Plzeňského Prazdroje.

Ocenění

Velmi nás těší, že jsme v roce 2019 získali za naše snahy na poli trvale udržitelného rozvoje a jeho reportingu několik významných ocenění.

 

 

Stakeholdeři a dialog

Správně zavedené procesy vedou k dosahování podnikatelských úspěchů a zároveň přispívají k celkové udržitelnosti byznysu. Jsme si toho dobře vědomi, a proto se zaměřujeme na důkladné mapování všech stakeholderů, na jejich očekávání a identifikaci potenciálních rizik, které se mohou vyskytnout.

Přistupujeme k tomu velmi zodpovědně, protože víme, že se s našimi stakeholdery ovlivňujeme navzájem. Oni přispívají k našemu úspěchu v udržitelném podnikání a my prostřednictvím našich aktivit a přístupů máme vliv na jejich výsledky a jejich celkovou spokojenost.

V neposlední řadě jsou pro nás stakeholdeři velmi důležití i proto, že jsou to právě oni, kdo nám pomáhají ukazovat směr, kterým bychom se měli v budoucnu ubírat.

Jsme si vědomi toho, že dialog se stakeholdery by měl probíhat pravidelně, a proto jsme v roce 2019 přistoupili k realizaci zcela nových forem tohoto dialogu. Základem komunikace jsou nyní osobní rozhovory s přibližně třemi desítkami našich klíčových stakeholderů z řad vlády, asociací a svazů, regionálních partnerů, vzdělávacích a výzkumných ústavů a neziskových organizací.

Z rozhovorů vznikla matice významnosti, kterou jsme využili při přípravě nové strategie udržitelnosti a identifikaci klíčových témat.

 

Etika a integrita

Transparentnost a etika patří mezi základní hodnoty naší společnosti. V Plzeňském Prazdroji se této oblasti detailně věnuje etický komisař, v jehož odpovědnosti je dohled nad dodržováním všech interních procesů. Způsoby implementace etických principů společnosti, vyšetřování a řešení podezření z neetického chování jsou definovány etickou komisí. Nezávislým partnerem etické komise je čestná funkce ombudsmana, který je volen zaměstnanci. Vyšetřování konkrétních případů provádí tzv. Etický Response Tým, který také dohlíží na to, aby byla přijata nápravná opatření. Ve vážných případech porušení etických principů mohou zaměstnanci využívat i takzvanou Whistleblowing linku.

V minulých letech došlo k aktualizaci interní směrnice etického chování tak, aby lépe reflektovala současné dění a nové výzvy ve společnosti. Všichni zaměstnanci s ní byli seznámeni a absolvovali e-learning k této problematice.

Kontakt

Velmi nás zajímá Váš názor na naše aktivity v oblasti udržitelnosti podnikání. Budeme rádi, pokud se o ně s námi podělíte.

Monika Matyáštíková
manažerka institucionálních vztahů
a firemní odpovědnosti