O Zprávě

Tento rok vydává Plzeňský Prazdroj svou zprávu o udržitelném rozvoji již po třinácté.

Je pro nás důležité a přirozené informovat veřejnost o všech důležitých aspektech našeho podnikání

V roce 2018 jsme zůstali věrni atraktivnějšímu online zpracování naší strategie a jednotlivých aktivit. Zprávy z předchozích let naleznete zde:

2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Webová zpráva přináší přehled o pokroku ve vztahu k stanoveným cílům a strategii našeho programu trvale udržitelného rozvoje. Ten komplexně pokrývá strategické oblasti našeho podnikání ve vztahu k jejich environmentálním, sociálním a ekonomickým dopadům. Ztotožňujeme se s Cíli trvale udržitelného rozvoje OSN, které reflektujeme v naší strategii. Snažíme se tak našimi aktivitami naplňovat tyto cíle.

Informace, které naleznete v této webové zprávě, zahrnují období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Vzhledem k tomu, že tato zpráva je součástí webové prezentace společnosti Plzeňský Prazdroj, jsou informace o firmě a finanční ukazatele dostupné v jiné sekci.

Zdroje dat

V roce 2018 jsme opustili systém na sběr dat – Sustainability Assessment Matrix (SAM), který jsme řadu let využívali. Zdrojem nefinančních údajů pro uvedené hodnocené období je proto nový interní systém reportingu, který agreguje data o trvale udržitelném rozvoji na roční bázi. Systém umožňuje komplexně sledovat vývoj ve všech definovaných strategických oblastech naší udržitelnosti.

Ocenění

Velmi nás těší, že jsme v roce 2018 získali několik významných ocenění za naše snahy na poli trvale udržitelného rozvoje a jeho reportingu.

Stakeholdeři a dialog

Dobře zavedený proces udržitelnosti přispívá k celkové udržitelnosti byznysu a vede k dosahování podnikatelských úspěchů firmy. Jsme si toho dobře vědomi, a proto se důkladně zaměřujeme na  mapování stakeholderů a jejich očekávání a identifikování potencionálních rizik, které se mohou vyskytnout. Jsou to právě naši stakeholdeři, kteří ovlivňují naši firmu, a tedy i její úspěchy. A stejně tak máme sami prostřednictvím našich aktivit a přístupů vliv na jejich spokojenost a výsledky, což vnímáme velmi zodpovědně, protože spokojení partneři jednoznačně přispívají k úspěchu a k udržitelnému podnikání firmy.

V neposlední řadě jsou pro nás stakeholdeři velmi důležití i proto, že jsou to právě oni, kdo nám pomáhají ukazovat směr, kterým bychom se měli v budoucnu ubírat.

Nejdůležitějšími stakeholdery naší společnosti jsou:

Jsme si vědomi toho, že stakeholder dialog by měl probíhat pravidelně, a proto jsme v roce 2019 přistoupili k realizaci zcela nového dialogu s klíčovými zainteresovanými stranami. Jeho základem jsou osobní rozhovory s přibližně třemi desítkami našich klíčových stakeholderů z řad vlády, asociací a svazů, regionálních partnerů, vzdělávacích a výzkumných ústavů a neziskových organizací.

Z rozhovorů vznikne matice významnosti, kterou budeme od příštího roku používat při identifikaci klíčových témat naší strategie udržitelnosti po roce 2020.

Etika a integrita

Etika a transparentnost patří mezi základní hodnoty naší společnosti. V naší společnosti se této oblasti detailně věnuje pozice etického komisaře, v jehož odpovědnosti je dohled nad dodržováním všech interních procesů. Způsoby implementace etických principů společnosti, vyšetřování a řešení podezření z neetického chování jsou definovány etickou komisí. Nezávislým partnerem etické komise je čestná funkce ombudsmana, který je volen v jednotlivých krajích. Vyšetřování konkrétních chování řeší tzv. Etický Response Tým, který také dohlíží na provedení přijatých nápravných řešení. Ve vážných případech porušení etických principů mohou zaměstnanci využívat i tzv. Whistleblowing linku.

V minulých letech došlo k aktualizaci interní směrnice etického chování, aby lépe reflektovala současné dění a nové výzvy ve společnosti. Všichni zaměstnanci s ní byli seznámeni a absolvovali e-learning k této problematice.

Velmi nás zajímá váš názor na naše aktivity v oblasti udržitelnosti byznysu a budeme rádi, pokud se o ně s námi podělíte.

Kontakt

Velmi nás zajímá Váš názor na naše aktivity v oblasti udržitelnosti byznysu a budeme rádi, pokud se o ně s námi podělíte.

Monika Matyáštíková
manažerka institucionálních vztahů a firemní odpovědnosti